Algemene Voorwaarden

algemene voorwaarden thebrandspice

Artikel 1.         Definities

 • Thebrandspice gevestigd te Zwolle, KvK nummer 78562511, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als dienstverlener.
 • De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als klant.
 • Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan dienstverlener zich tegen betaling van honorarium en kosten jegens klant werkzaamheden voor klant verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

 

Artikel 2.         Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door de thebrandspice gedane aanbiedingen, uitgebrachte offertes, gesloten overeenkomsten, verrichte diensten, overige verrichte handelingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 • Door ondertekening van een overeenkomst of opdrachtbevestiging, of door akkoord gaan via de website door het plaatsen van een online bestelling bij thebrandspice, dan wel een akkoord via de e-mail, verklaart de klant dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van thebrandspice en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.
 • In geval van strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en gemaakte afspraken in een overeenkomst dan prevaleren de bepalingen uit de overeenkomst.
 • Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op handelingen van derden en/of leveranciers die door thebrandspice zijn ingehuurd betreffende het uitvoeren van de levering of dienst.
 • De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt door in gebruik name van deze algemene voorwaarden verworpen.

 

Artikel 3.         Offertes

 • Indien in de offerte geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de offerte na 7 kalenderdagen. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.
 • thebrandspice kan niet aan haar offerte worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 • De in offerte genoemde prijzen gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
 • Afspraken over deadlines worden in de offerte schriftelijk overeengekomen. Indien levering door thebrandspice afhangt van feedback of input van de klant, is thebrandspice nimmer aansprakelijk voor vertraging tijdens het uitvoeren van de opdracht. thebrandspice is dan gerechtigd de deadline eenzijdig te verschuiven.
 • Alle door Myndz gecommuniceerde prijzen zijn bedragen in euro’s, inclusief btw en overige vastgestelde heffingen en/of retributies en kosten van derden voor advies tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
 • Thebrandspice behoudt zich het recht om prijzen tussentijds te wijzigen. Indien de prijzen van aangeboden producten stijgen na totstandkoming van de overeenkomst, dan is klant gerechtigd de overeenkomst te annuleren per de datum dat de prijsverhoging ingaat. Prijsverhogingen ten gevolge van een wettelijke regeling of bepaling zijn hierbij uitgesloten.

 

Artikel 4.         Tarieven en bepalingen

 • De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
  Op de offerte staat de pakketprijs van de gekozen dienst inclusief btw vermeld of het aantal geschatte benodigde uren met het gebruikelijke uurtarief van dienstverlener. Eventuele overige bijkomende kosten, zoals reiskosten, zijn inclusief.
 • Indien er geen vaste prijs is overeengekomen, kan het tarief worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Op de offerte zal een schatting worden gegeven van het aantal benodigde uren. Deze inschatting is gebaseerd op ervaring met soortgelijke projecten. Aan deze schatting kunnen geen rechten worden ontleend. Indien blijkt dat meer inspanning benodigd is zal dit tijdig aan klant kenbaar worden gemaakt. Het uiteindelijk gefactureerde bedrag wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van dienstverlener op basis van daadwerkelijk verbruikte uren.
 • Met acceptatie van de offerte ontstaat de verplichting tot betaling, ook wanneer niet het gehele traject of de gehele cursus wordt doorlopen. thebrandspice komt het recht toe een aanbetaling te verzoeken. Diensten die plaatsvinden op basis van uurtarief worden maandelijks achteraf gefactureerd. thebrandspice is gerechtigd de werkzaamheden op te schorten tot de (volgende) betaling is voldaan.
 • De bij het aangaan van de overeenkomst zijn overeengekomen tarieven gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. thebrandspice heeft het recht de vergoedingen jaarlijks aan te passen. thebrandspice heeft tevens het recht de vergoedingen op enig moment, wanneer gewijzigde omstandigheden dit verlangen, aan te passen. Aangepaste tarieven worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan de klant.
 • Indien nodig ontvangt de klant een extra factuur voor nog niet eerder gefactureerde kosten voor meerwerk ontstaan door gewijzigde wensen of omstandigheden. Meerwerk zal tijdig aan klant worden gecommuniceerd, enkel na goed overleg worden uitgevoerd en worden berekend op basis van het gebruikelijke uurtarief van dienstverlener.
 • Facturen dienen binnen 14 werkdagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is.
 • Indien de klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is deze van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 • Indien de klant in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de klant.
 • In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van dienstverlener onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 5          Rechten en plichten klant

 • klant stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan dienstverlener.
 • Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Dienstverlener zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.
 • Klant vrijwaart thebrandspice voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in dit artikel gestelde.
 • Stelt klant niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van klant.
 • Bij klachten over de door thebrandspice geleverde diensten en/of producten dient de klant deze klachten kenbaar te maken aan thebrandspice binnen 7 dagen na levering van de dienst doch binnen 14 dagen na volledige afronding van de opdracht of het traject. De klant vrijwaart thebrandspice één jaar na levering van alle juridische claims naar aanleiding van geleverde diensten en/of producten.
 • De klant is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die hij in het kader van de overeenkomst tussen de klant en thebrandspice tijdens de samenwerking of uit andere bron hebben verkregen. Informatie wordt als vertrouwelijk aangemerkt wanneer dit door de andere partij is medegedeeld of als dit blijkt uit de maatstaven van redelijkheid en billijkheid.
 • Het is niet mogelijk aangeschafte digitale producten, waaronder een e-book of online cursus/coaching sessie, te ruilen en/of retourneren. Door bestelling en betaling van de digitale producten krijgt klant toegang tot zijn/haar aankoop. De klant stemt er uitdrukkelijk mee in dat hij/zij hierdoor afstand doet van het recht gebruik te maken van bedenktijd en het recht de overeenkomst te herroepen.
 • Annulering van een overeenkomst door de klant is enkel schriftelijk mogelijk. Annulering binnen 48 uur voor aanvang van de werkzaamheden resulteert in de verplichting tot betaling van 15% van het geoffreerde bedrag.
 • Een los consultancygesprek kan tot 48 uur voor aanvang kosteloos worden verplaatst; bij verplaatsing of annulering binnen 48 uur, of het verstek laten gaan, komt de sessie te vervallen en wordt deze als zodanig doorberekend.

 

Artikel 6          Uitvoering overeenkomst

 • Dienstverlener voert opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat klant beoogde.
 • Doordat enkele diensten van dienstverlener online geleverd worden, kan zij niet garanderen dat haar diensten op ieder moment bereikbaar zijn op iedere locatie.

 

Artikel 7          Online cursus

 • Inschrijving voor een online cursus geschiedt enkel via de daartoe bestemde aanmeldpagina.
 • Klant is verplicht na inschrijving de kosten voor deelname te voldoen.
 • Na ontvangst van de betaling ontvangt klant schriftelijke bevestiging van de inschrijving, waarna inschrijving definitief is.
 • De duur van een online cursus varieert per cursus en staat vermeld in de cursusomschrijving.
 • Indien klant de overeenkomst tot het volgen van een online cursus annuleert na aanvang of betaling van deze cursus, zal geen restitutie plaatsvinden.
 • Dienstverlener behoudt zich het recht voor om op ieder moment een deel van of het geheel aan functionaliteit van een of meer onderdelen van online programma’s te wijzigen of stoppen voor een bepaalde periode of voor altijd. Dit zal te allen tijde aan klant worden gecommuniceerd.
 • In geval van een wijziging als genoemd in het vorige lid van dit artikel, om welke reden dan ook, heeft klant slechts recht op een pro rato teruggave van het reeds betaalde bedrag aan dienstverlener.

 

Artikel 8          Overmacht

 • In geval van overmacht is thebrandspice gerechtigd haar werkzaamheden te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar thebrandspice redelijkerwijs geen invloed op uit kan oefenen, zoals ziekte, ongevallen of brand.
 • Indien zich een situatie als in het eerste lid van dit artikel omschreven voordoet, worden de verplichtingen van thebrandspice jegens klant opgeschort zo lang thebrandspice niet aan haar verplichtingen kan voldoen. Indien deze situatie langer dan 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden.

 

Artikel 9          Aansprakelijkheid schade

 • thebrandspice is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
 • Thebrandspice is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 • Klant is eindverantwoordelijk voor het controleren van de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden.
 • Klant blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een traject, workshop of online cursus.
 • In het geval dat thebrandspice een schadevergoeding verschuldigd is aan klant bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, dan wel door thebrandspice aan klant in rekening is gebracht.
  Klant vrijwaart thebrandspice tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door haar geleverde diensten en producten.

 

Artikel 10        Voorbehoud van eigendom & intellectueel eigendom

 • De intellectuele eigendomsrechten op de door thebrandspice aan klant ter beschikking gestelde materialen en advies berusten bij thebrandspice. Het is klant nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en verstrekte documentatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande toestemming.
 • Elke handeling in strijd met het in dit artikel gestelde wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.
 • Bij inbreuk komt thebrandspice een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door haar gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.
 • Wanneer beeldopnames worden gemaakt tijdens een workshop door klant dient dit te allen tijde kenbaar te worden gemaakt aan thebrandspice en het is uitdrukkelijk verboden deze opnames voor andere doeleinden te gebruiken dan persoonlijk gebruik. Wanneer andere deelnemers op dit beeldmateriaal staan, is tevens toestemming van hen nodig.
 • thebrandspice verleent de klant een beperkt, persoonlijk, niet-exclusief, niet-sublicentieerbaar, niet- overdraagbaar en herroepelijk recht om de online cursus te gebruiken voor persoonlijke doeleinden.
 • Bij beëindiging van het online programma vervalt het recht van de klant om in te loggen. De tijdens de looptijd van de overeenkomst geleverde informatie en diensten blijven eigendom van dienstverlener. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de klant om het materiaal op te slaan.
 • De door thebrandspice geleverde producten mogen, gedeeltelijk of geheel, nooit worden verveelvoudigd of worden doorverkocht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 • De inhoud van de website van thebrandspice, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van thebrandspice en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan. Het is gebruikers van de website niet toegestaan om de website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder toestemming van thebrandspice.

 

Artikel 11 Bijzondere bepalingen

 • Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. Klant wordt voor meer informatie verwezen naar de privacyverklaring.
 • Tijdens de online cursus kunnen klanten onderling communiceren, bijvoorbeeld door het plaatsen van reacties in de besloten groep op Facebook. De klant verklaart geen spam of anderzijds ongewenste mededelingen te versturen. Het handelen in strijd met deze voorwaarden kan resulteren in onmiddellijke ontzegging van toegang en gebruik van de diensten van thebrandspice.
 • Het staat thebrandspice te allen tijde vrij communicatie of andere delen van de gedeelde informatie zonder nader bericht te verwijderen, indien de inhoud van deze communicatie en informatie het verwijderen daarvan rechtvaardigt.
 • Thebrandspice behoudt zich het recht voor klanten die door hun gedrag het verloop van een workshop belemmeren of bemoeilijken, van verdere deelneming aan de desbetreffende workshop of toekomstige workshops uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de kosten voor desbetreffende workshop onverlet.
 • Het is de klant uitdrukkelijk verboden, ongeacht deelname of niet, om een soortgelijk traject of cursus al dan niet met referentie naar of volgens de methode van thebrandspice aan te bieden of te doen geven.
 • Er is door de klant geen enkel recht of verplichting te ontleden aan de traject of cursus en ieder handelen van de klant is voor zijn eigen rekening en risico. Thebrandspice aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de wijze waarop de klant de aan hem/haar gedoceerde wijze en methode van thebrandspice in de praktijk tot uitvoering brengt.
 • De door thebrandspice aan de klant verstrekte inloggegevens betreffende de online trajecten/modules/begeleiding mogen nimmer met derden worden gedeeld.

 

Artikel 12        Geschilbeslechting

 • Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
 • Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 • Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin thebrandspice is gevestigd.
 • In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens thebrandspice en betrokken derden 12 maanden.
×

WhatsApp Chat

× Kan ik je helpen?